Zásady ochrany osobních údajů

Tato pravidla nakládání s osobními údaji společnosti Martin Kulhánek, Sivice 255, 664 07 Pozořice, IČ: 88717429, DIČ CZ8507075170 upravují zásady zpracování osobních údajů návštěvníků webových stránek www.truhlarnastradici.cz (dále jen „webové stránky“).

 

1. Jaké údaje zpracováváme?

1.1. Údaje poskytnuté zákazníky. 

Zpracováváme osobní údaje o uživatelích a zákaznících. Primárně jsou zpracovávány osobní údaje, které nám sami poskytnete při vyplnění kontaktního formuláře. Tyto údaje zahrnují zejména e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno a příjmení, adresu, případně název společnosti, kterou zastupujete. 

1.2. Údaje získané prostřednictvím cookies. 

Pokud jste ve Vašem prohlížeči povolili ukládání cookies a souhlasíte s jejich používáním, získáváme údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách.

 

2. Proč osobní údaje zpracováváme?

2.1. Pro vyřízení Vašeho dotazu nebo poptávky využíváme Vaše jméno a příjmení a kontaktní údaje. Zpracování údajů v tomto případě zahrnuje všechny činnosti od zaevidování poptávky až po její zpracování. Pokud nejsou údaje poskytnuty, nemůžeme poptávku vyřídit.

2.2. Pro nabídku našich produktů a služeb našim zákazníkům formou obchodních sdělení využíváme zejména e-mailovou adresu, příležitostně i telefonní číslo k zasílání SMS. Zpracování provádíme z důvodu realizace oprávněných zájmů naší společnosti v podobě omezeného přímého marketingu. Naše společnost tak nevyžaduje se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale umožňuje Vám kdykoli odběr novinek odhlásit, nebo vznést námitku proti takovému zpracování. Souhlas udělujete při vyplnění kontaktního nebo poptávkového formuláře a formuláře pro odběr novinek. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení. Pokud souhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje nadále pro účely zasílání obchodních sdělení zpracovávat ani z výše uvedeného důvodu realizace oprávněných zájmů naší společnosti.

2.3. Pro nabídku našich produktů a propagaci formou obchodních sdělení zasílaných uživatelům využívá naše společnost především e-mailovou adresu. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě Vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. 

2.4. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracováváme při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek, prohlížených produktech a další aktivitě na webových stránkách. Zpracování je možné pouze na základě Vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Na základě uvedených dat získáváme statistiky, analýzy a reporty o chování uživatelů webových stránek. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu nebo přizpůsobit obsah webových stránek tomu, co Vás skutečně zajímá a co hledáte, nebo co zajímá obecně větší skupinu uživatelů. V tomto případě je zpracování osobních údajů zpravidla automatizované.

2.5. Pro zajištění zákaznické podpory využíváme údaje o Vašem jméně a e-mailu, které vyplníte před začátkem chatu do příslušného chatovacího okna na webových stránkách. Vyplněním údajů vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním uvedených údajů. Vaše jméno a e-mailovou adresu získané pouze na základě zahájení chatu nijak dále nevyužíváme.

 

3. Odvolání souhlasu a zrušení zasílání obchodních sdělení

Uživatelé i zákazníci mohou kdykoli zrušit odebírání obchodních sdělení, a to:

kliknutím na příslušný odkaz umístěný v zápatí každého obchodního sdělení
vznést námitku proti zpracování osobních údajů na e-mailové adrese info@truhlarnastradici.cz nebo prostřednictvím dalších kontaktů uvedených v těchto pravidlech.
Pokud chcete na svém zařízení zakázat ukládání cookies, můžete změnit nastavení přímo ve svém prohlížeči. V případě, že zakážete ukládání cookies, nemusí některé části webových stránek pracovat správně.

 

4. Kdo má přístup k údajům?

4.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména pracovníky naší společnosti. Veškeré osoby mající přístup k osobním údajům jsou zavázány k mlčenlivosti a tento závazek trvá i po skončení jejich spolupráce s naší truhlárnou.

4.2. Naše společnost dále jako správce pověřuje zpracováním osobních údajů další subjekty, jako tzv. zpracovatele. Zpracovatelem se rozumí každý subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje pro naše účely a způsobem, které mu stanovíme. V případě, kdy je se zpracováním vyžadován Váš souhlas, předáváme údaje zpracovatelům pouze v případě, že jste souhlas udělili. Zpracovatelům předáváme pouze ty údaje, které nezbytně potřebují k zajištění svých služeb. Mezi zpracovatele, které využíváme, patří:

přepravní společnosti – Toptrans a.s., MESSENGER a.s., PPL CZ s.r.o., Direct Parcel Distribution CZ s.r.o. a další
Google LLC (nástroje pro on-line marketing)
Seznam.cz, a.s. (nástroje pro on-line marketing)
META/Facebook/Instagram (nástroje pro on-line marketing)

 

5. Jak dlouho údaje zpracováváme?

5.1. Zpracováváme osobní údaje za účelem plnění smlouvy po celou dobu vyřizování objednávky plynoucí z Vaší webové poptávky, včetně jejího zaplacení a doručení zboží. Ze zákona následně uchováváme některé údaje obsažené v účetních dokladech.

5.2. Obchodní sdělení jsou zasílána uživatelům po celou dobu, po kterou trvá souhlas s jejich zasíláním. V případě zákazníků jsou obchodní sdělení zasílána do doby, než dojde k odhlášení jejich odběru, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem. Nejdéle jsou však obchodní sdělení zasílána po dobu 10 let. Poté naše společnost požádá o udělení nového souhlasu.

5.3. Údaje získané pro marketingové účely prostřednictvím cookies zpracováváme po celou dobu trvání souhlasu s používáním cookies, tj. po dobu, kdy ukládání cookies povolíte ve svém prohlížeči, případně do doby, než je vznesena námitka proti zpracování Vašich údajů za tímto účelem.

5.4. Další zpracování osobních údajů nad rámec uvedených lhůt provádíme pouze v případě, že je to nezbytné pro splnění povinností vyplývajících z právních předpisů, které se na naši společnost vztahují.

 

6. Jaká jsou vaše práva?

6.1. V souvislosti se zpracováním osobních údajů se můžete na nás obrátit a požadovat:

Informace ohledně osobních údajů, které zpracováváme, ohledně účelu a povaze zpracování osobních údajů, včetně informace o případných příjemcích osobních údajů mimo naši společnost. Obecné informace o činnostech zpracování osobních údajů jsou obsaženy v těchto pravidlech.
Přístup k údajům, které jste poskytli při vyplnění kontaktního formuláře. V případě uplatnění tohoto práva Vám potvrdíme, zda a jaké konkrétní osobní údaje jsou zpracovávány, případně Vám budou tyto údaje zpřístupněny společně s informacemi o jejich zpracování.
Opravu osobních údajů, pokud jsou jakkoli nepřesné nebo neúplné. 
Vysvětlení a odstranění závadného stavu (např. blokaci, opravu, doplnění či likvidaci osobních údajů), jestliže se domníváte, že zpracováváme osobní údaje v rozporu s ochranou Vašeho osobního a soukromého života nebo v rozporu s právními předpisy.
Výmaz osobních údajů (tzv. „právo být zapomenut“) nebo jejich omezené zpracování, pokud již nejsou potřebné pro uvedené účely, nebo pokud již nemáme zákonný důvod osobní údaje zpracovávat, včetně případů, kdy s jejich dalším zpracováním nesouhlasíte. V rámci splnění uvedených podmínek Vaše údaje zcela nebo částečně zlikvidujeme.
Přenesení automatizovaně zpracovávaných osobních údajů získaných na základě Vašeho souhlasu k jinému subjektu, kdy naše společnost předá Vaše osobní údaje v běžně používaném formátu Vám nebo jinému správci podle Vašeho požadavku.
6.2. Dále mohou zákazníci vznést námitku proti zpracování osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení nebo vyhodnocování nákupních preferencí, na jejímž základě bez zbytečného otálení ukončíme zpracování osobních údajů pro tyto účely.

6.3. Mimo výše uvedená oprávnění máte vždy možnost obrátit se v případě porušení povinností se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

7. Bezpečnost

7.1. Naše společnost dbá na bezpečnost Vašich údajů. Nakládání s osobními údaji probíhá plně v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Klademe při zpracování osobních údajů velký důraz na technické i organizační zabezpečení zpracovávaných údajů.

7.2. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn heslem a firewallem. Zabezpečení osobních údajů je ze strany naší společnosti pravidelně testováno a ochranu průběžně vylepšujeme.

 

8. Kontakt

S jakýmikoli připomínkami ohledně zpracování osobních údajů, nebo v případě uplatnění svých práv se můžete na nás obracet prostřednictvím e-mailové adresy: info@truhlarnastradici.cz , nebo na telefonním čísle 606847931.

 

9. Účinnost

Tato pravidla jsou účinná od 1.1.2020 a nahrazují tímto všechna dřívější ujednání o ochraně osobních údajů.